ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

O nama

 

Zrenjanin Social Forum


 

The association Zrenjanin Social Forum (hereinafter referred to as ZSF) was founded on 30th October 2014. The ZSF members include former workers from now devastated industry of Zrenjanin, left-oriented intellectuals, and precarious workers from Zrenjanin.

ZSF a left-oriented organization aiming to promote the concept of democratic socialism, social and national equality, solidarity, human rights and minority rights.

We strive to promote left-wing political agenda on panel discussions and forums, producing and screening documentaries, issuing press releases in which we take leftist political stance to comment on the current economic and political events. In particular, we use the YouTube channel to post recordings from our panel discussions, short video clips in which labor and trade union activists talk about their activities and visions. Likewise, on our YouTube channel we post various contents which get no coverage in the official media, such as the activities of local trade unions, autonomous workers’ groups, we talk about the state of labor rights in private companies in Zrenjanin. On out YouTube channel, we also post contents regarding events that not organized by us which are in line with our objectives and our agenda, thus helping other organizations akin to us.  

We organize regular meetings with workers who work in private companies in Zrenjanin as well as with trade unions and journalists interested in covering social problems.

ZSF strives to connect and organize the workers who are fighting for their rights, pensioners, farmers, the unemployed and all other citizens who have become drastically impoverished in the process of restoration of capitalism.

One of the main activities of the ZSF is to organize and to carry out collective actions of various leftist groups in Serbia that work within the association Left Summit of Serbia.

Zrenjanin is a city in Vojvodina with about 70,000 inhabitants, while the entire city area with 20 surrounding villages has approximately 120,000 inhabitants. In ethnic, religious and linguistic terms, the population is extremely heterogeneous: apart from the Serbs, who are the majority, there are also Hungarians, Slovaks, Romanians, Roma, Bulgarians and members of some other ethnic groups of limited size living in this area.

In the socialist period, Zrenjanin used to be one of the most powerful industrial centers in Yugoslavia, with a large working class. During the transition, most of the industrial companies was shut down, while the number of the unemployed was persistently on the rise. The city has a glorious revolutionary past. In the period between the two world wars, the city, at that time called Becskerek, was a strong leftist stronghold, with powerful trade unions and a large number of members of the Communist Party of Yugoslavia. This area made a significant contribution to the fight against fascism, and a large number of combatants and civilians fell victim to the Nazi terror. Several national heroes came from this city, and since 1946 it is called Zrenjanin after national hero Žarko Zrenjanin, who was one of the most prominent leaders of the anti-fascist struggle in Vojvodina.

One of the national heroes coming from our area was Michael Servo, an ethnic German, whose name bore one of the biggest food-processing companies in the former Yugoslavia, which existed in Zrenjanin until 1990. The Left in Zrenjanin has always been internationally oriented, and paid atttention to both ethnic and social equality. Zrenjanin Social Forum endeavors to preserve the great leftist tradition of our city. We are trying to refresh the memory of anti-fascist struggle and to reaffirm progressive achievements of the socialist period.

In the past 25 years, in Zrenjanin, as in other parts of Serbia, the political, public and cultural life have been dominated by right-wing ideas and organizations, either nationalist or neo-liberal. We are trying to oppose the right-wing hegemony with an alternative concept of democratic socialism, which is based on the principles of equality, solidarity, economic and political democracy, national equality and tolerance. In ethnically heterogeneous environments, it is necessary to have leftist organizations, because the Left acts in accordance with universal, humanistic goals, as opposed to right-wing organizations that follow particular, ethnically exclusive goals. In social struggle, only the Left manages to mobilize members of different ethnicities, and thus to reintegrate the community which was in the 1990s torn apart along ethnic lines due to chauvinistic policies pursued by Slobodan Milošević’s regime.

 

Zrenjaninski Socijalni Forum


Udruženje Zrenjaninski socijalni forum (u daljem tekstu ZSF) osnovano je 30.10.2014. Članstvo ZSF-a čine bivši radnici devastirane zrenjaninske industrije, intelektualci leve orijentacije kao i prekarni radnici iz Zrenjanina.

ZSF je organizacija leve orijentacije, promoviše koncept demokratskog socijalizma, socijalne i nacionalne ravnopravnosti, solidarnosti, ljudskih i manjinskih prava.

Levičarski politički program promovišemo na tribinama, proizvodnjom i projekcijama dokumentarnih filmova, izdavanjem saopštenja za medije u kojima sa leve političke pozicije komentarišemo aktuelne ekonomske durštvene i političke događaje. Naročito koristimo YouTube kanal gde postavljamo snimke sa naših tribina, kratke priloge u kojima radnički i sindikalni aktivisti govore o svojim aktivnostima i viđenjima. Takođe, na našem YouTube kanalu prezentujemo sadržaje za koje su oficijalni mediji zatvoreni, kao što su aktivnosti lokalnih sindikata, autonomnih radničkih grupa, govorimo o stanju radnih prava u privatnim zrenjaninskim preduzećima. Na YouTube kanal postavljamo materijal i sa događaja koje nismo mi organizovali, ali su u skladu sa našim programskim ciljevima i na taj način pomažemo drugim, sličnim organizacijama.

Organizujemo redovne sastanke sa radnicima koji rade u privatnim kompanijama u Zrenjaninu (Drexlmajer, Persu, Gomex, Impel, Unionmedic i slično) kao i sa sindikatima i novinarima koji su zainteresovani da prate socijalne probleme.

ZSF nastoji da poveže i organizuje radnike koji se bore za ostvarivanje svojih prava, penzionere, poljoprivrednike, nezaposlene kao i sve druge građane koji su drastično osiromašili u procesima restauracije kapitalizma.

Jedna od osnovnih aktivnosti ZSF-a je organizovanje i zajedničko delovanje različitih levičarskih grupa u Srbiji koje deluju u asocijaciji Levi samit Srbije.
Zrenjanin je grad u Vojvodini sa oko 70.000 stanovnika, a celo područje grada sa okolnih 20 sela ima oko 120.000 stanovnika. Stanovništvo je u etničkom, verskom i jezičkom pogledu izrazito heterogeno: većinu čine Srbi ali pored njih na ovom području žive i Mađari, Slovaci, Rumuni, Romi, Bugari i pripadnici nekiih drugih malobrojnijih zajednica.

U socijalističkom periodu Zrenjanin je bio jedan od najmoćnijih industrijskih centara u Jugoslaviji, sa brojnom radničkom klasom. Tokom tranzicije većina industrijskih preduzeća je ugašena, a broj nezaposlenih je permanentno rastao. Grad ima slavnu revolucionarnu prošlost. U periodu između dva svetska rata ondašnji Veliki Bečkerek bio je jako levičarsko uporište, sa moćnim sindikatima i velikim brojem članova Komunističke partije Jugoslavije. Ova sredina je dala značajan doprinos u antifašističkoj borbi, veliki broj boraca i civila pali su kao žrtve nacističkog terora. Grad je dao nekoliko narodnih heroja, a od 1946. zove se Zrenjanin po narodnom heroju Žarku Zrenjaninu, koji je bio jedan od najistaknutijih rukovodilaca u antifašističkoj borbi u Vojvodini.

Među narodnim herojima iz naše sredine je i Mihael Servo, po nacionalnosti Nemac, po kome je dobio ime jedan od najvećih industrijskih prehrambenih kompleksa u bivšoj Jugoslaviji, koji je postojao u Zrenjaninu do 1990.godine. Levica je u Zrenjaninu uvek bila internacionalno orjentisana i starala se i o nacionalnoj i socijalnoj ravnopravnosti. Zrenjaninski socijalni forum deluje na očuvanju velike levičarske tradicije u našem gradu. Nastojimo da obnovimo sećanje na antifašističku borbu i da reafirmišemo progresivne tekovine iz socijalističkog perioda.

U Zrenjaninu, kao i u drugim delovima Srbije, u poslednjih 25 godina u političkom, javnom i kulturnom životu dominiraju desničarske ideje i organizacije, nacionalističke ili neoliberalne. Desnoj hegemoniji mi nastojimo da suprotstavimo alternativni koncept demokratskog socijalizma koji počiva na principima jednakosti, solidarnosti, ekonomskoj i političkoj demokratiji, nacionalnoj ravnopravnosti i toleranciji. U etnički heterogenim sredinama prisustvo levih organizacija neophodno je, jer levica u svom delovanju sledi univerzalne, humanističke ciljeve, za razliku od desničarskih organizacija koje slede partikularne, etnički ekskluzivne ciljeve. Jedino levica uspeva u socijalnim borbama da mobiliše pripadnike različitih nacionalnosti, te da na taj način reintegriše zajednicu koja je 90-ih godina 20 veka bila razbijena po etničkim linijama zbog šovinističke politike koju je vodio režim Slobodana Miloševića.