ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

U POSTUPKU UTVRĐIVANJA NAZIVA ULICA I TRGOVA GRAĐANI MORAJU UČESTVOVATI

Zrenjaninski socijalni forum smatra da postoje ozbiljni nedostaci u gradskim propisima kojima je uređena materija utvrđivanja naziva ulica i trgova. Zbog toga smo gradonačelniku Zrenjanina uputili inicijativu za izmene i dopune Statuta koje bi omogućile građanima da učestvuju u procesu donošenja odluka o promeni naziva ulica.


Ukoliko podržavate našu inicijativu, pozivamo vas da i vi uptutite isti predlog gradonačelniku tako što ćete ga dostaviti preko pisarnice gradske uprave ili na mejl adresu kabinet.zr@gmail.com

GRADONAČELNIKU ZRENJANINA ČEDOMIRU JANJIĆU


Gospodne gradonačelniče

Budući da po sada važećim gradskim propisima nije obezbeđena dovoljna uključenost građana prilikom utvrđivanja naziva ulica i trgova, predlažemo da na osnovu čl. 133 st 1 Statuta grada Zrenjanina uputite Skupštini predlog za promenu Statuta. Dostavljamo vam predlog sa obrazloženjem.


Ime, prezime i adresa


_____________________
U Zrenjaninu
______________
Datum

PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA ZRENJANINA


Član 1


U članu 11 stav 1 Statuta grada Zrenjanina (“Službeni list grada Zrenjanjina”, br. 7/2019, 18/2019) posle rači: „samouprave“ briše se tačka i dodaju se reči „i nakon održanog referenduma na delu teritorije Grada – ulici, trgu, gradskoj četvrti, zaseoku i drugom delu naseljenog mesta čiji se naziv utvrđuje, ako se za predlog naziva izjasnila većina građana sa biračkim pravom na teritoriji Grada na kojoj je referendum održan.“

(Ukoliko izmena bude prihvaćena, čl. 11 st. 1 glasiće: „Grad utvrđuje nazive ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na svojoj teritoriji posebnom odlukom, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave i nakon održanog referenduma na delu teritorije Grada – ulici, trgu, gradskoj četvrti, zaseoku i drugom delu naseljenog mesta čiji se naziv utvrđuje, ako se za predlog naziva izjasnila većina građana sa biračkim pravom na teritoriji Grada na kojoj je referendum održan.“)


Član 2


U članu 90 posle stava 1 dodaje se stav 2 koji glasi:
„Skupština grada dužna je da raspiše referendum na delu teritorije Grada u postupku donošenja odluke o utvrđivanju naziva dela naseljenog mesta“.
( Posle dopune čl . 90 glasiće: „Skupština grada dužna je da raspiše referendum na delu teritorije Grada o pitanju koje se odnosi na potrebe, odnosno interese stanovništva tog dela teritorije, ako je lista potpisnika zahteva za raspisivanje referenduma sastavljena u skladu sa zakonom i ako je istu potpisalo najmanje 10% birača sa prebivalištem na delu teritorije Grada za koji se traži raspisivanje referenduma.
Skupština grada dužna je da raspiše referendum na delu teritorije Grada u postupku donošenja odluke o utvrđivanju naziva dela naseljenog mesta“.)


Član 3


Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu grada Zrenjanina“.


OBRAZLOŽENJE


U poslednje dve godine kapitalisti u Zrenjaninu nastoje da monopolišu donošenje odluka o identitetskim pitanjima. Oni su pokušali tokom 2018. da promene naziv grada bez saglasnosti njegovih stanovnika u čemu, zbog odlučnog otpora građana, nisu uspeli. Na inicijativu Zrenjaninskog socijalnog foruma u Statut je uvrštena odredba po kojoj se inicijativa za promenu naziva postojećeg naseljenog mesta ne može pokrenuti bez referenduma.

Međutim, promena naziva ulica i trgova i dalje se vrši bez efikasnog učestvovanja građana u procesu odlučivanja. Postojećim gradskim propisima nije predviđeno obavezno prethodno izjašnjavanje stanovnika ulice ili trga čiji naziv se menja. Takav nedostatak u proceduri omogućava vlasnicima kapitala da svoje klasne interese nameću običnim građanima koji nisu u mogućnosti da utiču na donošenje odluka koje se njih neposredno tiču.

Smatram da je postojeća procedura nedemokratska i da je treba dopuniti obavezom održavanja referenduma u konkretnoj ulici ili delu naselja.

Osnovno demokratsko pravilo je da građani moraju imati mogućnost da efikasno učestvuju u procesu donošenja po njih važnih odluka. Nazivi ulica i trgova čine značajan aspekt identiteta ljudi u nekoj sredini. Postoji opravdana bojazan da će kapitalisti, zbog njihove ekonomske i političke moći, nastojati da odlučujuće utiču na skupštinske odluke o ovim pitanjima, što se već i dešavalo.

Postojeća procedura omogućava česte promene naziva, svaka vlast nastoji da društvenu simboliku upodobi svojim ideološkim pogledima. Ulice i trgovi pripadaju svim građanima, ne sme se dozvoliti da se odluke o njihovim nazivima donose bez saglasnosti stanovnika. Neophodno je da se stvore čvrsta pravna ograničenja kako u tim postupcima ne bi i dalje dominirale različite partijske i privatne klike.

Zbog toga smatram da je neophodno pristupiti izmenama i dopunama Statuta kojima bi bilo omogućeno ostvarivanje ustavnog načela o jednakosti svih građana, bez obzira na njihov socijalni status.

Comments are closed.