ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Saopštenje za javnost

Udruženje građana Stanari·Niš sa zadovoljstvom podržava odluku Udruženja za zaštitu potrošača Efektiva da objavi značajnu informaciju: VAŽNO: Toplane i plaćanje grejanja koje potrošač ne želi!

U informaciji Efektive je naglašeno:
Ministarstvo trgovine je nedavno donelo pravnosnažno Rešenje, po kom je utvrđeno da toplana u Majdanpeku obavlja nepoštenu, tj nasrtljivu poslovnu praksu, time što uslovljava potrošača da plati uslugu grejanja koju on NE ŽELI!
Veoma važno Rešenje nadležnog ministarstva (MTTT) koje otvara put potrošačima da se isključe sa grejanja koje isporučuju toplane u gradovima po Srbiji. Do sada su potrošači bili uslovljavani raznim preprekama, koje su ih NEZAKONITO sprečavale da ostvare svoje pravo da ne primaju uslugu koju ne žele, odnosno, pružale su mogućnost toplanama da potrošače drže “zaključane” u ugovornom odnosu, koji čak i ne postoji. Dakle, klasičan robovlasnički položaj u 21. veku, u kom potrošač nema pravo žalbe niti na kvalitet usluge, niti na cenu, nema pravo da uslugu odbije, već je jedino njegovo pravo, tj OBAVEZA da ispostavljeni račun PLATI, u visini koju odredi lokalna samouprava!
Navedenim Rešenjem MTTT ustanovljeno je da je dotični potrošač dva puta podnosio zahtev za isključenje sa mreže grejanja, ali da je toplana iste ignorisala i nastavila je da ispostavlja račune, nakon čega je pokrenula i postupak utuženja.
Šire na sajtu Efektive:

http://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/potrosaci-aktuelnosti/vazno-toplane-i-placanje-grejanja-koje-potrosac-ne-zeli/

Ovom odlukom Ministarstva se potvrđuje opravdanost višegodišnje borbe građana Niša povodom štetnog i nezakonizog poslovanja „Gradske toplane“ Niš.
Ministarstvo svojim rešenjem potvrđuje i nalaze iz Izveštaja Državne revizorske institucije o Reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“, Niš za 2016. godinu (Broj: 400-444/2017-06/10 Beograd, 28. decembar 2017. godine), kao i zaključak u odgovoru koji je DRI poslala UPSS-u 26. oktobra 2018:

Korisnici daljinskog grejanja, koji su nezadovoljni cenom usluge toplana, na osnovu ovog pravnosnažnog rešenja Ministarstva trgovine mogu da otkažu usluge toplani, kao i da, ukoliko su se, pod režimom „privremenog isključenja“, isključili sa sistema daljinskog grejanja, a pod „obavezujućom“ klauzulom o tome da moraju da plaćaju deo fiksnog računa, mogu da zahtevaju potpun raskid bilo kakvog aranžmana sa toplanom. Ovo naročito važi za sve korisnike koji nemaju obostrano potpisane ugovore o isporučivanju toplotne energije od strane toplane.
Naglašavamo da su, prema Zakonu o energetici, snabdevač toplotnom energijom i krajnji kupac dužni da zaključe pisani ugovor o snabdevanju toplotnom energijom (član 360).

U Nišu, 17. februara 2021. godine

Comments are closed.