ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Sastanak stanovnika Bagljaša o radu komunalne policije

Udruženje građana Zrenjaninski socijalni forum organizuje u ponedeljak, 24. septembra Sastanak stanovnika Bagljaša o radu komunalne policije. Sastanak će biti održan u 19 sati u Sali MZ na Bagljašu.

Cilj ovog skupa je da se građani bolje upoznaju sa poslovima komunalne policije, kao i da se nadležni u ovoj oblasti obaveste o primedbama i predlozima građana.
Poziv za učestvovanje upućen je načelniku Komunalne policije u Zrenjaninu g. Igoru Virijeviću.
Sastanak će voditi Miroslav Samardžić, politikolog i aktivista ZSF.


Komunalna policija


Prema Zakonu o komunalnoj policiji Komunalna policija organizuje se na teritoriji grada za određene komunalno-policijske i druge poslove čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti grada u oblastima, odnosno pitanjima komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara i obezbeđuje zaštita i održava red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kao i obezbeđuje nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti grada.

Grad obezbeđuje da broj komunalnih policajaca odgovara broju stanovnika grada prema poslednjem popisu, tako da na svakih pet hiljada stanovnika ne može imati više od jednog komunalnog policajca.

Komunalna policija u obavljanju poslova sarađuje sa građanima u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje komunalnih i drugih poslova iz nadležnosti grada.

Građani mogu komunalnoj policiji podnositi prijave, peticije i predloge u vezi sa komunalnim redom pismenim putem, elektronskom poštom, a u hitnim slučajevima telefonom i neposrednim usmenim obraćanjem, o čemu komunalna policija pravi službenu zabelešku.

Komunalna policija je dužna da građane, na njihov zahtev, obavesti o ishodu postupanja.

Prema Zakonu poslovi komunalne policije su:

1) održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost. Održavanjem komunalnog reda smatra se održavanje reda u oblastima, odnosno pitanjima:snabdevanja vodom; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; javne čistoće; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; lokalnih puteva i ulica; saobraćajnih oznaka i signalizacije; parkiranja; prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju; auto-taksi prevoza; postavljanja privremenih poslovnih objekata; protivpožarne zaštite; zaštite od buke u životnoj sredini; kontrole radnog vremena subjekata nadzora; održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata.

2) vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti grada;

3) ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada;

4) zaštita životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za grad;

5) podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti grada


Ovlašćenja komunalnog policajca


Upozorenje

Komunalni policajac upozoriće lice koje svojim ponašanjem, delovanjem ili propuštanjem određene radnje može da naruši zakonom i drugim propisima uređeni komunalni ili drugi red iz nadležnosti grada.

Upozorenje se daje usmeno, pisano ili putem sredstava javnog informisanja.


Usmeno naređenje

Komunalni policajac usmenim naređenjem izdaje obavezna uputstva i zabrane i nalaže mere i radnje od kojih neposredno zavisi uspešno obavljanje poslova iz delokruga komunalne policije.


Provera identiteta

Komunalni policajac izvršiće proveru identiteta lica čije ponašanje ili delovanje predstavlja kršenje propisa iz delokruga komunalne policije.

Pre provere identiteta komunalni policajac dužan je da upozna lice sa razlozima provere njegovog identiteta.

Provera identiteta vrši se uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren.


Dovođenje

Ako komunalni policajac ne može da utvrdi identitet lica proverom, to lice će bez odlaganja dovesti nadležnom organu radi utvrđivanja identiteta.


Pregledanje lica i predmeta

Prilikom obavljanja zakonom utvrđenih poslova komunalni policajac može izvršiti pregled lica zatečenog u kršenju propisa iz delokruga komunalne policije, vozila i predmeta koji su u neposrednoj blizini ili pod nadzorom lica koje pregleda.

Pregled lica i predmeta vrši se neposredno ili uz korišćenje tehničkog sredstva. Pre vršenja pregleda predmeta komunalni policajac pozvaće lice da omogući uvid u sadržaj predmeta, a ako lice to odbije sam će proveriti sadržaj predmeta. Prilikom prinudnog otvaranja predmeta komunalni policajac nastojaće da prouzrokuje što manju štetu, a ukoliko do štete dođe, obezbediće da se nastala oštećenja posle otvaranja predmeta fiksiraju fotografijom ili na drugi pogodan način.


Pregled lica mora vršiti lice istog pola

Ako komunalni policajac pri pregledu nađe predmete za koje se osnovano može pretpostaviti da su predmet krivičnog dela ili prekršaja o tome će odmah obavestiti policiju i postupiti po dobijenim uputstvima.


Privremeno oduzimanje predmeta

Komunalni policajac privremeno će oduzeti predmet koji je pribavljen, upotrebljen ili nastao kršenjem propisa iz delokruga komunalne policije.

Privremeno oduzete predmete komunalni policajci dužni su da predaju nadležnom organu ili da postupaju sa tim predmetima u skladu sa nalogom tog organa. U slučaju kad se protiv lica od koga je predmet oduzet ne pokrene postupak pred nedležnim organom, predmeti će se odmah vratiti licu od koga su oduzeti.

Prilikom oduzimanja predmeta komunalni policajac dužan je da izda potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.


Video nadzor

Kada je to potrebno radi sprečavanja kršenja propisa iz delokruga komunalne policije, određeni prostor i objekat može se obezbediti video nadzorom.

Uređaji za video nadzor moraju biti vidljivi, sa istaknutim natpisom da je prostor ili objekat obezbeđen video nadzorom.


Upotreba sredstava prinude

Fizičku snagu i službenu palicu komunalni policajac može da upotrebi samo ako u obavljanju poslova na drugi način od sebe ili drugog ne može da odbije istovremeni protivpravni napad.

Službena palica ima tehnička obeležja utvrđena podzakonskim propisima policije o sredstvima prinude, odnosno o posebnoj opremi za obavljanje policijskih poslova.

Sredstva za vezivanje komunalni policajac može, u skladu sa zakonom, da upotrebi protiv lica koje pruža otpor ili pokušava da pobegne.

Sredstvima za vezivanje smatraju se službene lisice, plastične zatege i druga za to namenjena sredstva prema Zakonu o policiji i sa tehničkim i drugim karakteristikama utvrđenim podzakonskim propisom o sredstvima prinude.


* * *

Komunalni policajac može, kada je za to ovlašćen zakonom, drugim propisom i opštim aktom grada, izreći mandatnu kaznu, podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, podneti zahtev za vođenje prekršajnog postupka i obavestiti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.


Odeljenju komunalne policije u Zrenjaninu

Načelniku, gospodinu Igoru Virijeviću

Poštovani načelniče Udruženje građana Zrenjaninski socijalni forum organizuje u ponedeljak, 24, septembra Sastanak stanovnika Bagljaša o radu komunalne policije. Sastanak će biti održan u 19 sati u Sali MZ na Bagljašu.

Cilj ovog skupa je da se građani bolje upoznaju sa poslovima komunalne policije, kao i da se nadležni u ovoj oblasti obaveste o primedbama i predlozima građana.

Smatramo da bi bilo najbolje da vi, ili neko od vaših saradnika, objasne građanima koji su poslovi komunalne policije, sa kojim problemima se suočavate u svom radu, kako ocenjujete održavanje komunalnog reda u našem gradu, koji su najčešći prekršaji koje čine građani i sl.

U drugom delu sastanka građani bi dobili priliku da iznesu svoje viđenje stanja u ovoj oblasti. Sastanak će voditi Miroslav Samardžić, politikolog i aktivista ZSF.

Comments are closed.