ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

Duboka svetska mafija

Fotografija: Mohora Doru

Podrivanje i rušenje socijalističkih poredaka u istočnoj Evropi, ratovi na Balkanu, Bliskom Istoku, obaranje narodnih režima u Južnoj Americi, Libiji, uništavanje nacionalnih ekonomija uz sprovođenje takozvane „privatizacije“ putem koje je došlo do enormnog bogaćenja malog broja pojedinaca, uništavanje autohtonih biljnih vrsta i malog poljoprivrednog gazdinstva, nametanje GMO hrane i pesticidima otrovane poljoprivredne proizvodnje na ogromnim površinama, migrantska kriza radi promene strukture stanovništva i brže globalizacije, razbijanje nacionalno homogenih državnih celina, proglašavanje pandemije sa ciljem vežbanja bezpogovorne poslušnosti i podčinjenosti stanovništva i privremenog ukidanja ljudskih prava, anuliranje proglašenog prava na rad, pa time i prava na egzistenciju, uz promovisanje teorije o višku stanovništva, stavljanje državnih budžeta u funkciju moćnih, bogatih privatnika, tzv. preduzetnika koji inkasiraju enormna sredstva neophodna za golu egzistenciju siromašnog stanovništva na svoje prepune bankovne račune, sve su to rezultati delovanja takozvane duboke svetske države. Ovaj termin je međutim pogrešan, jer se ne radi ni o kakvoj paradržavnoj strukturi već o dobro organizovanoj svetskoj mafijaškoj organizaciji, dubokoj svetskoj mafiji organizovanoj po principima “cosa nostre”, koja teži da ukine ljudska prava, porobi čovečanstvo i zavlada svetom.

Ako se uporede potezi državnih struktura mnogih Evropskih zemalja, pa i šire na svetskom nivou, vidi se da su oni slični, kao dirigovani iz jednog svetskog centra, ne samo u finansijsko-monetarnoj i privrednoj sferi već i kada se radi ljudskim pravima, o drugim svetskim procesima i pojavama, uključujući zagađivanje Planete, migracije i upravljanje kriznim situacijama poput svetske pandemije korona virusa koja je sada prisutna, te da svetski mafijaški centar moći, posredstvom svojih eksponenata na terenu, ima surov, oštar, nedemokratsi i nemilosrdan odnos prema stanovništvu Planete. To je dokaz da je demokratija izgubila na svom značaju, da se glasačkim telom, raznim koruptivnim metodama može manipulisati, a eventualni demokratski režimi koji nisu po volji svetske mafije obarati. Stoga vlastodršci, niskih moralnih kvaliteta, koji na vlasti dolaze zahvaljujući novcu koji dobijaju od svetske mafije, na kome se zasniva i izborni sistem, slušaju komande svetskog mafijaškog kartela, te i potezi koje povlače su slični.


Indikativno je da prljava tehnologija i sve veće zagađenje vazduha, vode i tla Planete ne smeta svetskoj mafiji, obzirom da do profita dolazi upravo iz prljavih tehnologija. Ima indicija da je 5G mobilna mreža i sve veće zagađenje vazduha jedan od uzroka pandemije korona virusa koji napada i onesposobljava pluća čoveka. 5G tehnologija nije međutim zabranjena a po ulicama i dalje cirkuliše ogroman broj motornih vozila sa unutrašnjim sagorevanjem koji zagađuju atmosferu. Kretanje motornih vozila kao zagađivača atmosfere nije zabranjena u vreme pandemije korona virusa, kao ni korišćenje ložišta koja predstavljaju velike zagađivaće, ali je zato zabranjeno kretanje ljudi, koji nisu zagađivaći atmosfere. Da li se nastavkom nesmetanog velikog zagađivanja vazduha Planete stvarno može prevazići epidemija bolesti disajnih organa? Očigledno da se na ovaj način nastavljava realizacija plana svetske mafijaške organizacije o drastičnom smanjenju broja ljudi na Planeti. Stoga joj dalje ubrzano uvećanje zagađivanja Planete, bolesti i uvećana smrtnost koju sa sobom nosi, ne smeta. To je način da neoliberalni moćnici uvećaju i zadrže svoje enormno bogatstvo, da ga ne dele sa siromašnim slojevima stanovništva. Ljudsku radnu snagu, koja će nestajati, lako će zameniti moderne tehnologije, zbog kojih se sada forsira IT sektor i 5G mobilna tehnologija.


Pandemija korona virusa izazvana od strane svetske mafije je i odgovor na demokratske pokrete, na masovne proteste protiv globalnog neoliberalnog uređenja sveta koje stvara svetska mafija. Protesti i demonstracije, protiv neoliberalizma i globalnog svetskog poretka, koje su bile sve učestalije i sve masovnije se sada kažnjavaju zabranom izlaska, zabranom prilaska drugoj osobi, policijskim časom, drakonskim kaznama, grupnom izolacijom u svojevrsnim modernim logorima…


Pandemija se koristi takođe da država još više pomogne privatnom sektoru iako se na taj način, mimo tržišta, finansiraju nepotrebne preduzetničke aktivnosti, umesto da se pomoć uputi direktno najugroženijem stanovništvu, tako da se njemu omogući da kupi proizvode i usluge koji su mu potrebni, i tako održava samo preduzetnička aktivnost koja ima tržišno pokriće. Nema osnova da se pomoć pruža preduzetnicima, samo kako bi zadržali broj zaposlenih. Pomoć treba pružiti najsiromašnijem stanovništvu, potrošačima koji će od preduzetnika kupiti potrebne proizvode i usluge i na taj način održati samo potrebnu proizvodnju i potrebnu zaposlenost. Davati sredstva preduzetniku za proizvodnju koja nema plasman predstavlja uzaludno trošenje resursa Planete i radne snage, samo kako bi se održao privilegovani deo neoliberalne elite, to jest radi održavanja preduzetnika koji to nisu, jer svoje bogatstvo stiču od države a ne na tržištu, na uštrb najsiromašnijih slojeva stanovništva.


Davanje državnih resursa privatnicima radi njihovog gomilanja obesmišljava samu suštinu države kao demokratske institucije, koja bi trebala služiti dobrobiti celog naroda. A dobrobit većine stanovništva, tj. naroda se može ostvariti samo afirmacijom i unapređenjem kolektivnih oblika svojine i kolektivnog preduzetništva u opštem interesu, koje bi država, kao kolektivna tvorevina, jedino smela pomagati, jer se ne zasniva na profitu pojedinaca već na opštem dobru.


Kolektivna prireda u socijalizmu je dala veliki doprinos državnoj stabilnosti. Na kolektivnim privrednim oblicima je bilo znatno veće poresko opterećenje nego na privatnoj privredi. Kolektivna privreda je bila stub države i od nje se država i celo društvo uspešno izdržavalo. Situacija je sada potpuno suprotna. Država ulazi u ogromne dugove da bi subvencionisala privatne preduzetnike, koji najvećim delom gomilaju bogatstvo koje im stiže od države i privatizuju resurse, a državi odnosno društvu malo toga vraćaju, i pri tom zapošljavaju mali broj radnika tako da ne obezbeđuju punu zaposlenost stanovništva.


Čini se da je neoliberalno uređenje zasnovano na simbiozi države i privatnika kao eksponenata svetske mafije sada stiglo do nepremostivog zida. Otuda i ovaj očajnički pokušaj maskiranja katastrofe pandemijom. Problemi i otpori svetskoj mafiji su sve žešći i za njih ima sve manje adekvatnih rešenja i odgovora. U mnogim državama se odvijaju demonstracije i protesti naroda protiv neolibarizma, privremeno prekinuti zbog proglašene pandemije. U ovim protestima se stvara seme novog društvenog uređenja koje se mora nametnuti kako bi se izašlo iz neoliberalne katastrofe. Tako je u francuskim demonstracijama žutih prsluka traženo donošenje novog ustava koji može biti temelj novog društvenog uređenja i poslužiti kao model rešenja za druge države. Postoji mogućnost da i neki drugi organizovani, hrabri, inventivni narod traži usvajanje narodnog ustava sa novim modelom društvenog uređenja.


Donošenje novih, narodnih ustava bi morao biti osnovni zahtev svih narodnih protesta i demonstracija, jer se samo novim društvenim uređenjem može ukinuti neoliberalna diktatura svetske mafije i vratiti suverenost narodu. Osnovni postulati novog društvenog uređenja bi pri tom morali biti vraćanje i afirmacija kolektivnih oblika svojine koji služe zadovoljavanju potreba građana a ne gomilanju profita kao i stroga zaštita opštih dobara, tj. prirode od zagađenja koja se ne može sprovesti putem privatne inicjative.


Garancija za uspešno funkcionisanje države i kolektivnih oblika svojine bi morale biti nezavisne kontrolne institucije (društvenog nadzora i pravosuđa) čije bi vrhovne organe birao narod na neposrednim izborima, prema stručnim i etičkim a ne političkim kriterijumima.


Piše: Mohora Doru

Comments are closed.