ZSF Zrenjaninski Socijalni Forum

ZA SOCIJALNU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST,

ZA PRAVDU I SLOBODU

PROTOKOL O ZAJEDNIČKOM STAVU I NASTUPU SINDIKATA JAVNIH SLUŽBI

Sindikati javnih službi Srbije ujedinjeni principimima izvornog sindikalizma, solidarnosti, međusobnog razumevanja i akcionog jedinstva, uvažavajući nespornu nezavisnost i posebnost svakog sindikata – učesnika, prepoznavajući i protiveći se svim antiradničkim pojavama i procesima, u saglasnosti i dogovoru za dobrobit našeg članstva i svih zaposlenih u javnim službama, uvažavajući prava i potrebe građana Srbije – korisnika naših usluga, na koordinacionom sastanku održanom 20.09.2017. godine, doneli su sledeću Odluku u cilju sprovođenja ovog Protokola:

1. Sindikati potpisnici Protokola o zajedničkom stavu i nastupu sindikata javnih službi (u daljem tekstu: Protokol) prepoznaju pravu prirodu nacrta “Zakona o zaposlenima u javnim službama” (u daljem tekstu: nacrt Zakona), koja narušava elementarna ljudska prava iz rada i na osnovu rada, koje garantuje Ustav Republike Srbije, ratifikovane međunarodne konvencije, Zakon o radu i drugi pozitivni pravni akti. Polazna činjenica je da se ovaj Zakon ne može popraviti, jer je u svojoj suštini i svojim posledičnim ciljevima štetan i represivan.

2. Sindikati potpisnici Protokola smatraju da posle u suštini nepostojeće “javne rasprave” o nacrtu Zakona, uz rigidni stav predpagača koji je odbijao da uđe u suštinski dijalog, autentični predstavnici Sveta rada u našoj zemlji moraju da preispitaju svoje stavove, načela angažovanja i način delovanja i ovoj konkretnoj, kao i svakoj drugoj sličnoj situaciji.

3. Nacrt Zakona predstavlja ozbiljan udarac sistemu i značaju javnih službi, njihovoj organizaciji, društvenoj ulozi, načinu pružanja usluga i ukupnoj efikasnosti u radu. Kadrovskim osakaćenjem koje predviđa nacrt Zakona, javne službe će postati neefikasne, marginalizovane, urušene i neće moći da pruže vitalne i elementarne usluge građanima Srbije. Istovremeno, vrši se favorizovanje privatnog sektora u domenu rada javnih službi, koji neće biti okovan i inhibiran odredbama “Zakona o zaposlenima u javnim službama”. Međutim, usluge privatnih kompanija i međunarodnih profitnih korporacija u oblasti zdravstva, prosvete, socijalne zaštite, dečije zaštite, potpore starijim građanima i kulture biće nedostupne za 90% građana Srbije. Jednostavno, ogromna većina našeg stanovništva nema dovoljna primanja da plati privatne usluge u ovim oblastima.

4. Sindikati potpisnici smatraju da društvene vrednosti koje promovišu i ostvaruju javne službe – zdravlje, obrazovanje, dečija zaštita, socijalna sigurnost, zaštita i dobrobit, pomoć ugroženim ili specifičnim grupacijama stanovništva, kultura, socijalno i civilizacijsko unapređenje društva i svakoga pojedinca – NISU ROBA, DA NISU NA PRODAJU I DA SE NJIMA NE MOŽE TRGOVATI. Ove visokozaštićene civilizacijske vrednosti, u neophodnom obuhvatu, obimu i kvalitetu, moraju biti svima dostupne.

5.  Boreći se protiv teškog narušavanja prava našeg članstva, štiteći visoke društvene vrednosti koje se promovišu i koje se ostvaruju radom javnih službi, sindikati potpisnici ovog Protokola zaključuju i preuzimaju obavezu da će raditi na principima solidarnosti, uzajamnog uvažavanja, dogovora, planiranja i sprovođenja sindikalnih aktivnosti, svih zakonitih oblika sindikalnog delovanja i neposrednih sindikalnih akcija u skladu sa domaćim i međunarodnim pravnim aktima. Sindikati se obavezuju da će se njihovi dogovori, zaključci, planiranje, sprovođenje aktivnosti, kao i njihova procena, biti vršeni na postavkama međusobne dobre vere i iskrenosti.

6. Svaki autentičan i slobodan sindikat, koji iskreno služi svom članstvu i opštem dobru, koji nije pod kontrolom socijalnih partnera ili oponenata, ili političkih oligarhija, kao i domaćeg ili stranog kapitala, može pristupiti ovom Protokolu. Svaki sindikat – učesnik je slobodan da bezuslovno i neposredno istupi isgupi iz ovog Protokola.

7.  Planiranje, sprovođenje i procenu zajedničkih aktivnosti sindikati – učesnici vrše na osnovu zaključaka usvojenih na koordinacionim sastancima rukovodstava sindikata potpisnika Protokola. Koordinacioni sastanci se održavaju po principu “rotacionog domaćina”, uvek u organizaciji narednog sindikata po rasporedu.

U potpisu:

– Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije – Novi sindikat zdravstva Srbije – Sindikat radnika u prosveti Srbije – Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost” – Novi sindikat BAS Beograd

Comments are closed.